پایان خوش

[ad_1]

user_send_photo_psot

*~*****◄►******~*

وقتی کسی از زندگیتان‌میرود زمین و زمان را به ناسزا نگیرید نگویید زندگیم به آخر رسید و‌ ویران شد

بگویید نقش آن در داستان زندگیم به پایان رسید
آهای فلانی پایانت خوش

*~*****◄►******~*

فاطمه صفری

18 ◄ دینگله دینگو

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع